Psychoenergie a alternativní medicína.

Už několik staletí se nese hlavně na evropské části starého kontinentu fenomén Odmítání všeho nemateriálního. V tomto duchu se také odvíjel veškerý vývoj ve všech vědních oborech. Tomuto trendu byl poplatný i vývoj v medicíně. Výsledkem je to, čemu dnes říkáme Západní medicína. Vstupními údaji pro všechny postupy západní medicíny jsou viditelné, hmatatelné, měřitelné projevy těla. Západní medicína si klade za úkol odstranit u pacienta tyto viditelné patologické projevy. Poté, co tento tělesný projev zmizí, považuje pacienta západní medicína za vyléčeného.

I západní medicína vyvíjí úsilí na zjištění příčin některých nemocí. Bohužel řetězec příčin a následků je vzhledem ke složitosti lidského organismu a jeho okolí natolik dlouhý, že je prakticky nemožné doměřit se k příčině nemoci.

Tím, že klasická medicína zpracovává jen informace fyzikálně a chemicky měřitelné a nepředpokládá jako příčiny nemocí vlivy neměřitelné, zůstává v oblasti léčení nemocí jejichž projevem je až teprve poškození některého orgánu nebo jeho abnormální činnost. Vliv psychiky na procesy probíhající ve hmotném těle západní medicína neuvažuje, neboť je nedokáže měřit přístroji. Lidskou psyché považuje za produkt hmoty (mozku) a tím přirozeně nepředpokládá její vliv na tělesné zdraví.

Psychologie, jako jedno z odvětví klasické západní medicíny připouští vliv psychického stavu pacienta na průběh léčby, či na odolnost pacienta proti chorobám. Je však stále vázána na axiom prvotnosti hmoty a druhotnosti vědomí. Ani psychologie dnes ještě nepřipouští jednotu mezi tělem a psyché, či mezi psychickým blokem a tělesným stavem. Ani psychologie se dosud ještě nezaobírala příčinnými vazbami mezi psychickým stavem a fyzickým projevem nemoci.

Protože zjevně v přístupu klasické západní medicíny k zdraví pacienta něco chybí, vznikali paralelně vedle oficiální západní vědy mnohé alternativní směry medicíny. Tyto směry nedostály uznání snad v žádné historické době, protože většina populace nechápala, jak souvisí léčení jeho nemoci s tím, co léčitel dělá s virgulí, nebo kořenářka míchá v hrnci, nebo šaman tancuje okolo ohně. Často má pacient ke svému tělu takový vztah, že ho ani příčiny jeho nemoci nezajímají.

Co mají alternativní metody společné je, že se neuzavírají pouze do roviny přímo pozorovatelných projevů. Většina alternativní metod je založena na podvědomé práci s lidskou psychikou a psychoenergiemi, aniž to výslovně uvádí. Virgule v ruce, kroužení rukama nad tělem, nad hrnečkem s lektvarem, šamanské bubny, tanec okolo ohně, ... to jsou jen pomůcky na to, aby se léčitel mohl na podvědomí pacienta napojit a načíst z něj jeho problémy. Na tělesné schránce pak léčitel vidí třeba porušenou auru okolo těla, cítí teplo na některém místě těla, nebo se mu roztočí virgule. Většina léčitelů toto dělá nevědomě a také nedokáží vysvětlit fyzikální podstatu své metody.

Zatím žádný směr ať již v klasické medicíně, psychologii, či alternativní medicíně se nezabýval jednotnou energetickou podstatou psychiky a těla člověka, jejich propojením mezi lidmi a propojením s energiemi ostatní živé i neživé přírody.

Psychika, Emoce, Energie.

Základním modelem, který nám pomáhá popsat jevy, ke kterým dochází při vzájemném ovlivňování psychiky a těla, je model Energetické jednoty psychiky a těla. Nazvěme ho třeba Psychoenergetickým modelem  bytosti. Pro další výklad si trochu odskočíme do filosofické roviny.

Energetická jednota hmoty a vědomí.

Tak jako jsou psychika a tělo dvě strany téže mince, tak je to i s ostatními věcmi, které nás obklopují. Ať již je to živá, či neživá příroda. Každá věc okolo nás i my samotní jsme energetické bytosti. Tyto energetické bytosti mají dvě formy existence. Hmotná existence a spirituální (duchovní) existence. Vše co prožívá energetická bytost se odráží do obou rovin. Můžeme si představit hmotný svět a spirituální svět jako dvě různé pozorovací roviny, ve kterých pozorujeme jednu jedinou energetickou bytost. Pokud zpozorujeme anomálii u energetické bytosti na straně spirituální (psychické), pak se tato změna prolne i na stranu fyzickou, a naopak. Jsme jedna jediná konsistentní energetická bytost.

Každá naše součást, každý orgán, buňka, atom, mají své druhé já rovněž ve spirituální oblasti. Zrovna tak okolní věci z živé i neživé přírody mají svůj obraz v obou rovinách. Tak, jak spolu komunikují lidé mezi sebou, jak spolu komunikují orgány, buňky, molekuly, atomy na fyzické úrovni, tak spolu komunikují i na spirituální úrovni. Komunikují spolu jednoduše řečeno celé bytosti.

Psychoenergetický model lidské bytosti nám pomůže popsat jevy, které pozorujeme při regresích, konstelacích, holotropním dýchání, ale i homeopatii, bylinkářství, aj.

Člověk je schopen vnímat své okolí v obou dvou pozorovacích rovinách. Pozorovací schopnost v rovině psychické (spirituální) u člověka ale velmi zakrněla v několika málo posledních tisíciletích. To, co dnes nazýváme paranormálními jevy, to jsou přirozené stavy některých energetických bytostí, které my bohužel nevidíme celé, ale vidíme pouze jejich průmět do hmotné roviny.

Nemoc bytosti se projevuje vždy v obou oblastech - psychické i fyzické. Pak je jen na nás, ve které rovině se rozhodneme nemoc léčit. Pokud na to máme lepší nástroje v oblasti fyzické, pak můžeme léčit pacienta léky či operací, pokud máme nástroj v oblasti psychické, léčíme psychiku pacienta, a pokud máme nástroj v rovině psychoenergetické, léčíme pacienta zároveň v obou oblastech.

Co se týče vnímání v psychické rovině, je základní informatika postavena na pocitech. Nejdříve cítíme nějaký pocit, a potom tomu dáme název: mám strach, vztek, je mi zima. Pocity jsou stavy nejen psychiky, ale celé bytosti, takže mají svůj průmět i do fyzické roviny. Projevují se např. jako energetické vlnění, které vzniká v pánvi a proudí až do mozku. Ten je pojmenuje, zanalyzuje a navede bytost do jednání, řešení.

Naše jednání je opět jednání celé naší bytosti. To znamená, že naše reakce na emoční podněty se promítne opět do obou rovin. Jednak tělesně - pohyb - řeč - teplota - geneze různých hormonů, ale i v rovině spirituální se hýbeme. Vysíláme do okolí energie jako - sympatie - antipatie - láska - útočnost - nadvláda... Tím spolu komunikujeme na nevědomé spirituální úrovni. Naše citlivost na spirituální úrovni je ale potlačená, tak jsme obvykle odkázáni pouze na informace z fyzické roviny. Kdyby malá kůzlátka z pohádky důvěřovala více svým vjemům na úrovni spirituální než slovům, nikdy by vlkovi vrátka neotevřela. Dobře by věděla, že je to vlk, a že je jde sežrat.

Bohužel stejně tak je to s námi lidmi. Slyšíme krásná slova, potlačíme vlastní pocity a necháme se napálit nepoctivými obchodníky, nebo přímo podvodníky.

Bloky v psychice.

Lépe řečeno energetický blok, protože, jak jsme si vysvětlili, psychika a tělo jedno jest. Když se v životě seznamujeme s novou situací, s novým člověkem, předmětem, nebo věcí, kterou jsme ještě nikdy neviděli, skládáme si v paměti obraz této věci jak z napozorovaných fyzikálních parametrů, tak z podvědomě vnímaných energií, které k nám ten předmět vysílá, ale i si k obrazu přikládáme slovní informace, získané z okolí. Pokud dojde k tomu, že jsou slovní informace o předmětu v rozporu s informacemi, které jsme si sami získali, vzniká v psychice a samozřejmě i v těle energetický blok.

Pokud budeme třeba dítěti tvrdit, že list fíkusu je červený, vytváříme v jeho psychice blok. Tento blok je člověk nucen řešit.
1. řešení - To není pravda. Věřím tomu, co vidím.
2. řešení - Asi mám špatné oči. Nevěřím si. On má pravdu.
3. řešení - Nebudu to řešit. Uzavřu se od svých pocitů i od informací.

Typické bloky vznikají v dětství, když dítě vnímá situaci jinak, než mu ji rodič vysvětluje. Např.

Cítím:
Je to dobré, chutná to.
Soused je fér chlap.
Bolí to, pláč.
Smutek, umřelo mi morče.
Nejraději bych mu ...
- Říkají mi
- Je to nezdravé a špatné.
- Je to podvodník.
- Chlap přece nebrečí
- Vždyť je to jen zvíře.
- To je syn mého nadřízeného.

Druhým mechanismem vzniku E-bloku je zadržování emocí. Z různých důvodů lidé emoce zadržují. Brání tak přirozené komunikaci na fyzické úrovni. Protože jsme ale jedna energetická bytost, vymění si naše druhé já potřebné informace s druhým já našeho komunikačního partnera jinak. Může se tak stát, že si budeme povídat o krásném počasí, a podvědomě se budeme vzájemně urážet a posílat se kamsi.

Není to ale tak beztrestné, jak to vypadá. Pokud se negativní emoce nevyventiluje, může v nás vyvolat vznik E-bloku. Blok potom způsobuje, že energie v nás neproudí správně, a některé orgány jsou hůře vyživovány, některé zase trpí přebytkem energie. Bloku pak můžeme zbavit sportem, kulturou, meditací, tancem, zpěvem, milováním, saunováním, nebo terapií......

 

Následujících několik odstavců jsem do zveřejnění těchto stránek nestihla dopsat. Jakmile budu mít trochu času, doplním je.

Poslušnost, předsudky, morálka

Jaký mají vliv na vznik a rozvoj psychických (energetických) bloků poslušnost, morálka, předsudky, pověry, lidová rčení, a pod.

O vztazích.

O vztazích rodiče x děti i o vztazích partnerských.
 

Telepatie.

O šamanských technikách, komunikaci se zvířaty, přírodou, a pod.

Mystika a kundalini.

O ovládnutí energiích ve svém těle.

Co na to kvantová fyzika.

Dokážeme někdy popsat jevy, se kterými se setkáváme?